Rodo

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Delimart sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 29, 38-500 Sanok
2) Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych
3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania Galactica, dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący, notariusze.
5) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy
7) Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy/dobrowolne/ jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy
10) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)